Statut

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

Stowarzyszenie kobiet z problemami onkologiczno-ginekologicznymi ,,Magnolia” zwane dalej ,,Stowarzyszeniem Magnolia” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z póżn. zm ) oraz niniejszego statutu i z jego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Konin.

§3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§6

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§7

Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia swoich spraw.

 

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji.

§8

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz ogółu społeczności poprzez:

 1. Wszechstronna pomoc kobietom w trakcie leczenia i po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym i innych chorobach kobiecych.
 2. Podniesienie świadomości kobiet i ich rodzin na temat chorób nowotworowych.
 3. Zintegrowanie środowisk lekarskich z organizacjami pozarządowymi, rodzinami kobiet dotkniętych chorobą i samych chorych na schorzenia onkologiczno-ginekologiczne.

§9

Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia będzie w szczególności:

 1. Działania na rzecz kobiet w trakcie leczenia, po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym i innych chorobach kobiecych / rehabilitacja psychiczna i fizyczna /.
 2. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób zainteresowanych jego działalnością.
 3. Informowanie lokalnej społeczności o możliwościach wspomagania działalności stowarzyszenia.
 4. Promocja zdrowia.
 5. Działanie na rzecz profilaktyki zdrowia poprzez organizowanie seminariów, konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, wykładów, warsztatów, imprez artystycznych, konkursów, turniejów.
 6. Działalność charytatywna.
 7. Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet i ich rodzin.
 8. Organizacja informacji i prowadzenie doradztwa.
 9. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz integracji osób, instytucji i środowisk.
 10. Otaczanie opieką chorych przebywających w szpitalach oraz domach. Docieranie do ich bliskich, świadczenie im pomocy w rozwiązywaniu ich problemów psychospołecznych, materialnych i innych.
 11. Organizowanie grup terapeutycznych stosownie do potrzeb.
 12. Prowadzenie poradnictwa za pomocą telefonu zaufania.
 13. Prowadzenie działalności informacyjnej, akcji i kampanii społecznych i profilaktycznych.
 14. Współpraca z organami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz środowiskami masowego przekazu.
 15. Organizowanie punktów informacyjnych, konsultacyjnych w oddziałach szpitalnych i przychodniach.
 16. Uczestnictwo w akcjach promujących wczesne wykrywanie nowotworów w ginekologii kobiecej.
 17. Opracowanie materiałów informacyjnych dla kobiet propagowanie działalności stowarzyszenia..
 18. Działalność promocyjna, artystyczna, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych.
 19. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizacje zadań.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§10

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej, który złoży deklaracje członkowską.

 1. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wypowiadać się we wszystkich sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Nie posiadają oni prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Przewiduje się członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustalane decyzją Zarządu. Może nim być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

§11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :

 1. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 5. regularnie opłacać składki.

§13

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. może on wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§14

Skreślenie z listy członków następuje przez:

  1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
  2. wykluczenie przez Zarząd:
   – za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
   – za nieusprawiedliwione niebianie udziału w pracach Stowarzyszenia,
   – za zaleganie z opłatą składek członkowskich powyżej 1 roku,
   – z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu
   c.  Śmierci członka.

§15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, złożone w terminie 14-tu dni od momentu otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia następuje w trybie głosowania jawnego.

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

§20

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz do roku lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek, co najmniej 5 członków stowarzyszenia lub wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając o terminie, miejscu, porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób, na co najmniej 12 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§21

W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później, tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków stowarzyszenia.

§22

W Walnym Zgromadzenie Członków mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym osoby upoważnione przez członków wspierających oraz zaproszeni goście.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych przez przepisy prawa,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz wybór i odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwały w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub przystąpienie do takich organizacji,
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa,
 12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 13. ustalanie składek członkowskich.

§24

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Obrady przebiegają według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu obrad.

§25

Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia, rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

§26

Zarząd składa się z 3 członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Skarbnik. Zarząd w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją prace i działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§27

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. sporządzanie sprawozdań działalności,
 4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§29

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

§30

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§32

W razie zmniejszenia się władz Stowarzyszenia wymienionych w par.16 punkt b i c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonuje Walne Zgromadzenie. Można dokooptować nie więcej niż połowę składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§33

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej i innych wpływów. Cały majątek jest przeznaczony na działalność statutową wskazaną w par.2 niniejszego statutu.

§34

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§35

Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia w przypadku ich powołania lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki i kurateli, zwanej dalej ,,osobami bliskimi”
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów Stowarzyszenia w przypadku ich powołania lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a szczególności, jeżeli przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia w przypadku ich powołania lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów w przypadku ich powołania lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§36

Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Prezes Stowarzyszenia oraz jego Wiceprezes są upoważnieni, każdy z nich odrębnie, do reprezentacji Stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§37

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§39

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.