Ekonomiczne konsekwencje chorób nowotworowych

Nowotwory piersi, szyjki macicy i jajnika niosą również istotne konsekwencje ekonomiczne. Zachorowania i zgony osób młodych wiążą się bowiem z relatywnie wysokimi stratami gospodarczymi.

– Śmierć kobiety młodej, mającej przed sobą wiele lat aktywności zawodowej, oznacza potencjalnie wysokie straty związane z niewytworzoną produkcją, która mogłaby zostać zrealizowana w sytuacji braku choroby i zgonu. – Twierdzi autor załączonego opracowania. – Biorąc pod uwagę, że analizowane w raporcie trzy nowotwory kobiece dotykają często osób młodych, można sądzić, że działania mające na celu zwiększenie skuteczności profilaktyki i leczenia tych chorób przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne.

Potwierdzeniem zasadności powyższej argumentacji jest porównanie wielkości kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z nowotworami piersi, szyjki macicy i jajnika. W przypadku każdej z tych chorób koszty pośrednie – a więc straty gospodarcze związane z niewytworzoną

w wyniku choroby produkcją – znacząco przewyższają koszty bezpośrednie, czyli wydatki na ich leczenie. Łączne wydatki na leczenie trzech analizowanych nowotworów w pięcioletnim okresie 2010-2014 wyniosły 3,29 mld zł, natomiast potencjalne straty gospodarcze związane z nimi sięgnęły 20,82 mld zł, były więc sześciokrotnie wyższe.

Załączamy streszczenie raportu na ten temat. 

Streszczenie_ocena_strat_ekonomicznych_i_kosztow_-leczenia_nowotworow_piersi_szyjki_macicy_i_jajnika_w_Polsce

Poradniki na skróty