KARDIOONKOLOGIA

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą: KARDIOONKOLOGIA program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego”.

Projekt ma na celu objęcie wsparciem kardiologicznym pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym. Możliwe powikłania kardiologiczne leczenia onkologicznego to m. in. uszkodzenie mięśnia sercowego i niewydolność serca. Jednocześnie, choroba serca może występować wcześniej, przed ujawnieniem się choroby nowotworowej. Projekt KARDIOONKOLOGIA opiera się na współpracy kardiologów i onkologów, aby zmniejszyć ryzyko związane z chorobą serca u pacjentów onkologicznych. Wczesna diagnostyka oraz wczesne włączenie leczenia profilaktycznego może opóźnić lub nawet zapobiec rozwinięciu się niewydolności serca u pacjentów onkologicznych.

Jak skierować Pacjenta do programu:
•    Pacjent musi zgłosić się do Poradni Kardiologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu ze specjalnym skierowaniem wystawionym przez swojego lekarza onkologa lub innego lekarza specjalisty.
•    Wzór skierowania należy pobrać ze strony internetowej: https://www.skpp.edu.pl/zapraszamy_pacjentow_do_korzystania_z_progarmu_kardioonkologia.html – załączamy go również do niniejszego pisma, z możliwością powielania i udostępniania
•    Program realizowany jest w Poradni Kardiologicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przy ul. Długiej 1/2 (wejście od strony ul. Garbary, okienko nr 4 Rejestracji Poradni Kardiologicznej) oraz przy ul. Szamarzewskiego 84 (w godz. 11:00 – 15:00) w pok. nr 079 A na parterze budynku A
•    Kwestie dalszej formalnej kwalifikacji nie obciążają specjalisty kierującego Pacjenta do programu – dalsze procedury pozostają już po stronie Poradni.

Warunki jakie musi spełnić Pacjent, aby zostać zakwalifikowanym do programu:
•    wiek w przedziale 18-74 lata,
•    miejsce zamieszkania, pracy bądź nauki na terenie Wielkopolski,
•    zdiagnozowany nowotwór złośliwy,
•    leczenie chemioterapią lub radioterapią skierowaną na klatkę piersiową,
•    aktywność zawodowa lub gotowość do podjęcia zatrudnienia,
•    kwalifikacja do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Po zakwalifikowaniu do programu udział w badaniach jest bezpłatny, a czas oczekiwania na diagnostykę jest skrócony. Pacjent włączony do programu prewencji niewydolności serca zostanie skierowany na konsultację kardiologiczną. Podczas konsultacji zostanie wykonane badanie ECHO serca z oceną funkcji lewej komory serca, zostanie pobrana krew na badania laboratoryjne – troponiny oraz zostanie wykonane EKG. Na podstawie wyników badań podjęta zostanie decyzja o dalszej opiece terapeutycznej pacjenta.

Rejestracja telefoniczna Pacjentów:
•    Rejestracja telefoniczna dla zakwalifikowanych Pacjentów czynna pon-pt. w godzinach 10:00-14:00 pod nr tel.: 690 396 987.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Rynek pracy, Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane do 31.12.2022 r.

 

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

  1. Długa 1/2, 61-848 Poznań

e-mail: szpital@skpp.edu.pl

tel. (61) 854 90 00, tel. dyr. (61) 854 91 21

strona internetowa: www.skpp.edu.pl

nasze obiekty: ul. Długa 1/2, ul. Szamarzewskiego 84, os. Rusa 55

Poradniki na skróty