Kampania „Innowacyjna radioterapia – partnerstwo na rzecz zwiększania wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii”.

Radioterapia  obok chirurgii to metoda leczenia raka, dająca szanse na całkowite wyleczenie nowotworów, takich jak : ginekologiczne, rak piersi, rak płuca, nowotwory wątroby i trzustki, wczesny rak prostaty, nowotwory głowy i szyi.

Eksperci szacują, że w najbliższych latach 100 tys. pacjentów będzie potrzebowało radioterapii. Oznacza to konieczność zapewnienia polskim pacjentom dostępu do innowacyjnych metod leczenia. Jeśli do 2035 roku każdy pacjent, który potrzebuje radioterapii, będzie miał do niej dostęp, na całym świecie będzie można uratować prawie milion istnień każdego roku. Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO) prognozuje, że zapotrzebowanie na radioterapię wzrośnie o 16% do 2025 roku.

 Nadal obserwuje się duże różnice w dostępie i wykorzystaniu zasobów w zakresie radioterapii w całej Europie. Co najmniej jedna czwarta pacjentów nie otrzymuje radioterapii pomimo wskazania.  W odpowiedzi na te wyzwania prowadzimy  Kampanię „Innowacyjna radioterapia – partnerstwo na rzecz zwiększania wiedzy i świadomości na temat innowacyjnej radioterapii”. Nadal  istnieje potrzeba  podejmowania działań na rzecz informowania i dyskutowania o wyzwaniach w radioterapii. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wraz z Partnerami Kampanii zorganizowała edukacyjny webinar poświęcony temu zagadnieniu. Poniżej przesyłamy najważniejsze wnioski wynikające z debaty.

Podczas spotkania przekazano merytoryczne i rzetelne informacje na temat korzyści, jakie wnosi nowoczesna radioterapia w proces leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Wśród wymienionych korzyści nowoczesnej radioterapii wskazano m.in.:

  • znaczne skrócenie czasu leczenia – cykl zabiegów to 1-5 dni,  w przypadku zastosowania klasycznej radioterapii leczenie zajmuje od 5 do 30 cyklów. Jest  możliwość przeprowadzenia pełnej terapii pacjentowi (często pacjenci rezygnują z leczenia ze względu na dojazdy i dużą ilość zabiegów) oraz leczenia większej liczby pacjentów, co w obecnej sytuacji epidemicznej ma również ogromne znaczenie (krótszy czas leczenia, rzadsza konieczność przyjazdu pacjenta do placówki medycznej, itd.)
  • brak konieczności hospitalizacji pacjenta w przypadku zastosowania nowoczesnych aparatów do radioterapii, które zapewniają precyzję,  efektywność oraz bezpieczeństwo leczenia (w tym mniejsze skutki uboczne);
  • poprawę jakości życia chorego w trakcie procesu leczenia oraz po jego zakończeniu,
  • obniżenie kosztów pośrednich dla budżetu państwa – chorzy bardzo często w trakcie leczenia nowoczesnymi technikami do radioterapii mogą być czynni zawodowo, nie podbierają więc  zasiłków chorobowych .

Omówiono również wyzwania i bariery w dostępie do radioterapii w ujęciu regionalnym.

Środowisko pacjentów z zadowoleniem przyjęło  działania resortu zdrowia zmierzające do zwiększenia dostępności do radioterapii dla pacjentów spoza wielkich aglomeracji miejskich.

 Modyfikację warunków dot. minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.

Podczas spotkania wskazano, że radioterapia ma istotny wpływ na plan leczenia systemowego, ze względu na coraz lepsze odpowiedzi i wyniki radioterapii.

Omówiono także źródła finansowania ochrony zdrowia, poruszając zagadnienia związane z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Krajowym Planem Transformacji, które według założeń programowych,  mają za zadanie określenie celów związanych z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią oraz wzmocnienie zasobów i procesów ochrony zdrowia. Celem Programów jest także poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej na poziomie krajowym i regionalnym.

Podczas dyskusji nie zabrakło głosów związanych z wyzwaniami, które nadal występują w zakresie zwiększenia dostępności do radioterapii dla pacjentów. Wśród kluczowych barier wskazano m.in.:

  • coraz mniejszą ilość specjalistów w tej dziedzinie przy jednocześnie zwiększającej się liczbie pacjentów kwalifikowanych do radioterapii. Jak wskazali uczestnicy spotkania warto wdrożyć systemem motywacji dla przyszłych lekarzy i młodych specjalistów, ponieważ radioterapia jest niezwykle ciekawą i bogatą w innowacje dziedziną, która ma ogromne osiągnięcia w leczeniu nowotworów;
  • efekt centralizacji ośrodków radioterapeutycznych, któremu powinien towarzyszyć rozwój ośrodków satelickich, aby terapie i możliwość leczenia pacjentów przy zastosowaniu radioterapii były bardziej dostępne dla pacjentów spoza dużych aglomeracji miejskich.

Spotkanie edukacyjne było jednym z elementów realizowanej Kampanii. W ramach kolejnych działań rozpoczęto prace nad  portalem informacyjny www.innowacyjnaradioterapia.pl, stworzono materiały merytoryczne z najważniejszymi i przystępnymi informacjami dla pacjentów nt. nowoczesnej radioterapii, zorganizowano szkolenia merytoryczne dla liderów organizacji pacjentów i partnerów nt. roli i innowacyjnych rozwiązań nowoczesnej radioterapii.

Wspólnymi działaniami Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych chce zachęcić pacjentów do pogłębiania  wiedzy i świadomości na temat nowotworów oraz dostępnych metod ich  leczenia. W ramach projektu PKPO wraz z partnerami chce zaakcentować chęć tworzenia większej równości w dostępie do nowoczesnego, skutecznego i bezpiecznego leczenia, jakim jest innowacyjna radioterapia.

 

Polecamy przesłuchanie zapisu ze spotkania, dostępny jest on pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=x69vB2mfmeI

 

Poradniki na skróty